Flat Preloader Icon

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Tyndale Theological Seminary

RSIN: 8701088

Stichting Tyndale Theological Seminary is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Derhalve mag u giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Tyndale aanmerken als aftrekposten voor de opgave van uw inkomstenbelasting.

Tyndale hoeft geen belasting te betalen over de giften, schenkingen en legaten; alles wat u aan ons schenkt komt ten goede van Tyndale. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over het geven aan goede doelen en de belastingvoordelen voor u.

Beleidsplan

Het doel van Tyndale Theological Seminary is om aan studenten vanuit alle landen waarmee Nederland diplomatieke relaties onderhoudt de kans te geven om protestants onderwijs te geven in bijbelse en theologische onderwerpen en om deze onderwerpen te kunnen bestuderen in het belang van wereldwijde evangelisatie. Alle activiteiten die daaraan bijdragen worden geacht onderdeel te zijn van het doel van Tyndale. Het seminarie heeft niet als doel om winst te maken.

Programma’s

Het Seminary is geaccrediteerd voor het MET (Master of Evangelical Theology) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. In 2011-2012 is Tyndale ook officieel erkend als een Nederlandse HBO Masteropleiding.

Tyndale heeft ook een Master of Divinity programma dat is geaccrediteerd door de European Council for Theological Education (ECTE). Tyndale’s Master of Evangelical Theology is ook geaccrediteerd door de ECTE.

Tyndale heeft studenten aangetrokken uit 85 landen. Voor het jaar 2021-2022 waren studenten uit 22 landen ingeschreven.

De school legt sterke nadruk op zowel Bijbelse doctrine en training in Grieks en Hebreeuws, als op een grondige spirituele vorming en discipelschap. Mentorschap en praktijkervaring binnen de lokale kerken staan centraal in het lesprogramma. (Verdere details kunnen worden gevonden op de website onder “About Tyndale”).

Financiën

De inkomsten van het Seminary zijn uitsluitend afkomstig van giften, schenkingen, etc. die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur ontvangen worden. Het Seminary ontvangt ook fondsen uit het innen van collegegeld en uit vergoedingen betaald door studenten. De financiën van de school worden gecontroleerd door het bestuur en haar penningmeester. Het fiscale jaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Ieder jaar laat het bestuur een audit van de boekhouding doen. Een accountantskantoor wordt ieder jaar ingehuurd ter controle en om de jaarrekening op te maken volgens de Nederlandse wet, inclusief de standaard 2400 “Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten”. De jaarrekeningen worden goedgekeurd door het bestuur. De meest recente jaarcijfers zijn over het fiscale jaar 2021-2022. De ontvangen fondsen zijn voor het betalen van de activiteiten van de studenten zoals: studiebeurzen voor lesgeld, boeken en verblijfkosten, alsmede voor het onderhoud van de gebouwen, gas, water en elektra, verzekeringen en salarissen.

Bestuurssamenstelling

Mr. Hal Barge (Secretaris)

Mr. Adrie van Belzen

Dr. Branko Bjelajac

Dr. Edward M. Curtis

Mr. Jonathan Dockery

Mr. Steve Meador (Voorzitter)

Dr. Bradford Mullen

Mr. A. Verner Nelson

Dr. Cecil Stalnaker

Mr. Ad de Visser

Mr. Jim Vogler

Zie ook Board Members

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd, maar kan vergoeding krijgen voor de door hen gemaakte kosten. De faculteit en de staf ontvangen salaris in overeenstemming met de Nederlandse wet, inclusief de vereisten voor buitenlandse werknemers. Al het personeel heeft een contract met Tyndale waarin de positie die de employee bekleedt is opgenomen, de duur van het contract, het (eventuele) part-time percentage, salaris en vakantiedagen. Tyndale heeft geen pensioenplan voor haar werknemers en er is geen CAO. De school ontvangt geen subsidie van de Nederlandse overheid.

Activiteiten

In het jaar 2021-2022, sloot Tyndale haar 37ste jaar van lesgeven af. In totaal stonden er in dat jaar 66 studenten geregistreerd. Deze studenten vertegenwoordigden 22 naties. Het jaar begon in de zomer met een cursus Grieks, gevolgd door een oriëntatie voor studenten en de jaarlijkse opening van het schooljaar (convocation) in september. Studenten en gastsprekers spraken twee maal per week in onze Chapel bijeenkomsten.

In 2021-2022 verwelkomde Tyndale twee nieuwe residentiele faculteitsleden. We hebben ook verschillende gastdocenten ontvangen die bij ons kwamen uit Nederland, Griekenland, Schotland en de VS. Het bestuur hield in mei 2022 zijn tweede vergadering van dit schooljaar. Dit academische jaar werd afgesloten met het afstuderen van studenten uit 13 verschillenden landen.

Financiële verantwoording:

Fiscal nummer: LA008701088 L01000009